Woohoo! Rogier is jarig en wie jarig is, trakteert! Daarom 10% korting op je bestelling met de code ROGIERJARIG

Zonnespelt

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zonnespelt
Versie 27 november 2023

Zeebiesweg 50
8219PT Lelystad
Inschrijfnummer KVK: 66524822

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop van Zonnespelt, gevestigd te Lelystad, hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel houdbare als bederfelijke zaken.
 5. Onder “houdbare zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: voedselproducten en overige producten met een lange houdbaarheidstermijn en alle producten die geen houdbaarheidstermijn kennen.
 6. Onder “bederfelijke zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: verse voedselproducten of overige producten die door het verstrijken van een korte periode in kwaliteit achteruit (kunnen) gaan.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden van gebruiker en wederpartij, prevaleren de voorwaarden van de gebruiker, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen en deelbestellingen.
 10. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen

 1. Ieder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Indien geen termijn staat genoemd, is het aanbod geldig voor een periode van 2 weken, waarbij de gebruiker het recht heeft dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen de genoemde periode te herroepen.
 2. De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten, afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de gebruiker het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 5. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen.
 6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van de gebruiker en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker worden geretourneerd.
 8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. De gebruiker is pas gebonden aan:

– een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;

– mondelinge afspraken;

– aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.


Artikel 4: Inschakeling derden

 1. Indien voor een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de gebruiker vereist, mag hij handelingen en daaruit voortkomende leveringen door derden laten verrichten.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is.
 2. Alle door de gebruiker geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van de gebruiker of diens toeleverancier afkomstige verpakking, tenzij het product bedoeld is voor verwerking . De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen.
 3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 5. Het is wederpartij niet toegestaan producten van de gebruiker te gebruiken als zaaigoed of te (laten) verwerken tot pasta, alcoholische dranken (bijvoorbeeld als bier, jenever, wijn), siroop of sap, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Bij eventuele doorverkoop door wederpartij, blijft middels ketenbeding, artikel 5, lid 5 ook van kracht op diens rechtsopvolgers.


Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker zijn leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. De gebruiker is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of de gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door de gebruiker te bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
 5. Indien de gebruiker de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
 6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de houdbare zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze zaken niet worden afgehaald, heeft de gebruiker het recht de houdbare zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet de gebruiker binnen een door de gebruiker te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen deze zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
 7. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan keuze om het recht uit te oefenen van nakoming of de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de houdbare zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. In geval van nakoming laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen.
 8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bederfelijke zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien deze zaken niet worden afgehaald, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Ter beperking van zijn schade heeft de gebruiker in dat geval het recht de bederfelijke zaken aan derden te verkopen. Indien de gebruiker er niet in slaagt de bederfelijke zaken tijdig te verkopen, is hij gerechtigd deze te vernietigen. Bij verkoop c.q. vernietiging van de bederfelijke zaken heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen.
 9. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat de gebruiker alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.
 10. Voor zover noodzakelijk verlaten zaken het magazijn van de gebruiker in droge toestand. Van wederpartij wordt verwacht dat hij de zaken onmiddellijk na in ontvangst name adequaat opslaat, zodat de kwaliteit van de zaak op generlei wijze kan worden aangetast.
 11. Indien mondeling of schriftelijk afspraken zijn gemaakt over levering van een hoeveelheid zaken uit een bepaald oogstjaar, moet wederpartij dit als één partij op één moment afnemen. Indien wederpartij gebruik maakt van opslag bij gebruiker zijn kosten en risico van opslag voor rekening van de wederpartij en worden de kosten berekend en gefactureerd vanaf moment van oogsten/opslag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en overgang

 1. Zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens de gebruiker blijven de geleverde zaken in diens eigendom. Wederpartij is gedurende die periode verplicht zorg te dragen voor een adequate opslag.
 2. Wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat wederpartij aan zijn betalings- en overige verplichtingen diens heeft voldaan.
 3. Wederpartij is verplicht gebruiker direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op geleverde zaken, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom zijn, alsmede wanneer zich enige omstandigheid als bedoeld in artikel 7 lid 1 voordoet.

Artikel 8: Klachten en retourzendingen

 1. Bij houdbare zaken moet de wederpartij de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele gebreken, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien geen expliciete houdbaarheidstermijn is overeengekomen of op de zaken wordt vermeld, geldt in de branche voor de desbetreffende zaken gebruikelijke houdbaarheidstermijn.
 2. In afwijking van het vorige lid geldt voor bederfelijke zaken een termijn van 12 uur na levering.
 3. Bij gebreke van een melding zoals bedoeld in de voorgaande leden, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 4. Bij niet-houdbare en/of niet-bederfelijke zaken moet direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de toepasselijke garantietermijn – schriftelijk aan de gebruiker worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt het wettelijke termijn/ gangbare termijn in deze branche.
 5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, is geen beroep mogelijk op de toepasselijke houdbaarheid of overeengekomen garantie.
 6. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, kwaliteit, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Hierbij is geen beroep mogelijk.
 7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 8. De wederpartij moet de gebruiker in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan de gebruiker verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico en opslagrisico is altijd voor de wederpartij.
 9. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 10. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, grondstoffen of ingrediënten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen, grondstoffen of ingrediënten.
 11. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 12. Geen klachten zijn mogelijk over geur- en smaakverschillen al dan niet als gevolg van een gewijzigde receptuur van (voedsel)producten.
 13. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
 14. Geen klachten zijn mogelijk indien gebruiker gelijke c.q. vergelijkbare producten van andere leveranciers in zijn productieproces gebruikt en vermenging/verwisseling met die producten niet is uit te sluiten .
 15. Geen klachten zijn mogelijk indien (door overmacht) een oogst in het betreffende jaar in gebruikelijke normale opbrengst of gebruikelijke normale kwaliteit achterblijft bij de algemeen geldende verwachting.

Artikel 9: Garanties

 1. De gebruiker zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. De gebruiker staat gedurende de houdbaarheid- of garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert de gebruiker slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Geen beroep op de houdbaarheidtermijn of garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
 6. Bij een terecht beroep op de houdbaarheidtermijn of garantie zal de gebruiker – naar zijn keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de gebruiker alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. De wederpartij moet de gebruiker uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie indien:

– de schade is ontstaan door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;

– de schade is ontstaan door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;

– de schade is ontstaan door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte informatie;

– de schade is ontstaan door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

– de schade is ontstaan als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of gebruikelijk is;

– de schade is ontstaan door (mogelijke) vermenging/verwisseling bij de wederpartij;

– de schade is ontstaan bij een wederpartij die soortgelijke producten bij andere afnemers heeft afgenomen, c.q. er een kans bestaat dat het product niet voor 100% van de gebruiker is;

– de schade is ontstaan door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;

– de schade is ontstaan doordat door of namens de wederpartij bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd (zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker);

– de schade is ontstaan door opzet namens de wederpartij.

 1. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.


Artikel 11: Betaling

 1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

Rogier

Vertel, wat is je vraag?